Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

İmar Uygulaması Nedir?

0

Yerleşim alanlarındaki tüm resmi ya da özel mülkiyete sahip yapıların sağlık, çevre ve plan gibi çeşitli kriterlere uygun bir şekilde imarının sağlanması amacıyla, belediyeler ve valilikler tarafından imar planlarının hazırlanmasına imar uygulaması adı verilir.

İmar uygulaması 18. madde nedir?

3194 sayılı İmar Hukuku’nun 18. maddesine göre belediyeler; imar sınırları içinde yer alan yapılı ya da yapısız arsa ve arazilerin sahipleri ya da hisseli pay sahiplerinin rızası olmaksızın imar planına uygun olarak arsa ve arazileri ada ve parsellerine ayırabilir. Müstakil, paylı ya da kat mülkiyetine dayanarak hak sahiplerine dağıtabilir. Resen tescil işlemlerinin yapılmasında belediyeler yetkilidir. Bahsi geçen alanların belediye ve mücavir alan olarak kabul edilen sınırlar dışında kalması halinde, yetkilerin kullanımı valiliğe aittir.

İmar uygulaması iptali

İmar uygulamalarında yürütmenin durdurulması için dava açılabilir. İptal davası için imar uygulamasının yapıldığı yerdeki yerel idare mahkemeleri yetkilidir.

İmar uygulaması aşamaları

İmar uygulamalarının başlıca aşamaları alanın belirlenmesi, sınırların geçirilmesi, harita revizyonu, tapu kayıtları temini, ayırma çapı düzenlenmesi, ortaklık paylarının hesaplanması, özet cetvellerinin ve parselasyon haritalarının hazırlanmasıdır.

İmar uygulaması ipotek

İmar uygulamaları kapsamında, uygulama yapılacak alanda idare ya da mülk sahibi lehine ipotek konulabilir. İpoteğe dayalı olarak yapılan imar uygulamalarında, ipoteğin kaldırılabilmesi ilgili idarenin resmi yazısı ile mümkündür.

Düzenleme ortaklık payı nedir?

İmar uygulaması çerçevesinde arazi ve arsaların dağıtılması ve düzenlenmesi esnasında meydana gelen değer artışına karşılık olarak tapuya konu olan miktar, düzenleme ortaklık payı adı altında kesintiye uğratılır. İmar Yönetmeliği’ne göre düzenleme yapılan arazi ve arsalardan alınabilecek düzenleme ortaklık payı, söz konusu arsa ve arazinin toplam alanının %35’inden fazla olamaz. Bu sınırın geçilmesi halinde ilgili taşınmazın kamulaştırma ile iradeye tesisi sağlanır ve kamulaştırma bedeli hak sahibine ödenir. Düzenleme ortaklık payı ile kesintiye uğrayan alanlar yeşil alan gibi kamu yararı gözetilerek yol, park, yeşil alan, ibadethane ve çocuk bahçesi gibi hizmetler için kullanılabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.