Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Katip Çelebi Üniversitesi Kantini Kiraya Veriliyor

T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli/Balatçık kampüsü içerisinde bulunan 216 metrekare kapalı alan kantin işletmesi 3 yıllığına kiraya verilecek.

0

T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli/Balatçık kampüsü içerisinde bulunan 216 metrekare kapalı alan kantin işletmesi 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale 10 Eylül 2019 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu Yabancı Diller Binası Balatçık Mahallesi Havaalanı Yolu No: 33/2 Çiğli-İZMİR adresinde gerçekleştirilecek.

T.C.İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

KANTİN YERİ KİRAYA VERİLMESİ

MADDE 1 – Kiraya verilecek taşınmazın;
İdarenin Adı : T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Adresi : BALATÇIK MH. HAVAALANI ŞOSESİ CD. NO 33/2 ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon : 0 232 329 35 35
Fax : 0 232 386 08 88
İli : İZMİR
İlçesi : ÇİĞLİ
Mahalle/Köyü : BALATÇIK
Mevkii : ANA KAMPÜS YERLEŞKESİ
Pafta No./Cilt No. : 28JIIABCD
Ada No./Sayfa No. : 22477
Parsel No./Sıra No. : 3
Yüzölçümü : 216 M2 KAPALI ALAN
Hazine Payı : TAHSİS
Cinsi : BETONARME BİNA
Sınırları : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ / BALATÇIK KAMPÜSÜ ANA YERLEŞKESİ

Niteliği : ÜNİVERSİTEMİZ ÇİĞLİ/BALATÇIK KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE BULUNAN 216 M2 KAPALI ALAN KANTİN İŞLETMESİ
Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,
İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.ikc.edu.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 50,00.-TL karşılığında satın alması zorunludur. (Doküman ücreti ZİRAAT BANKASI GİRNE ŞUBESİ TR150001001903610669545049 IBAN NOLU HESABA HAVALE EDİLECEKTİR)(Üniversitemizde vezne bulunmamaktadır.)

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
a) İhalenin yapılacağı adres : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT) (Balatçık Mah. Havaalanı Yolu No.33/2 Çiğli-İZMİR)

b) Tekliflerin sunulacağı adres İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT) (Balatçık Mah. Havaalanı Yolu No.33/2 Çiğli-İZMİR)

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 10/09/2019
d) İhale (son teklif verme) saati : 14:00
e) İhale komisyonunun toplantı yeri : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU YABANCI DİLLER BİNASI 1. KAT) (Balatçık Mah. Havaalanı Yolu No.33/2 Çiğli-İZMİR)
f) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre, AÇIK TEKLİF USULÜ (muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.1A maddesine göre AÇIK TEKLİF usulü ile yapılacak olup, aynı kanunun 45. Maddesindeki hükümler teklif verme işlemlerinde kıyasen uygulanarak, yeterlilikleri tespit edilen isteklilerden sözlü olarak ilk teklifleri alınarak sırayla açık artırma usulü yapılarak sözlü teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

İhale dosyası ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
Posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir.
İhale son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
Verilen teklifler/dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4- Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı,
a -) İşin muhammen bedeli :468.000,00 TL.
b -) Geçici teminat miktarı 46.800,00 TL’ den az olamaz
İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ZİRAAT BANKASI GİRNE ŞUBESİ TR150001001903610669545049 IBAN NOLU HESABA HAVALE EDİLECEKTİR
İşin süresi 36 (Otuzaltı) Aydır.

Madde 5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, ihale dokümanlarındaki şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur;
a) Teklif mektubunu, (sadece posta yolu ile gönderenler için)
b)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c)- Nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,
d.1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d.3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin herbirinin (e.1) ve (e.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
e)- Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belgenin aslı (İhale tarihi itibariyle son 3 ay içerisinde alınmış)
f)- Noter tasdikli imza beyannamesi
f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f.2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri aslı veya noterden tastikli sureti.
f.3) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (g.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
g}-İhale tarihiden önceki aya ait SGK pirim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belgelerin asılları
h)- Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair
belgenin aslı
ı)- Doküman alındı belgesi.
j)- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği
k)- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım olacak ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.
l)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile, ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
m) Asgari 46.800,00 TL tutarlı Geçici Teminat dekontu veya geçici teminat mektubu
Madde 6 – İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Madde 7: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
Madde 8:İhalenin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilemez.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.